نمایش 1–16 از 98 نتیجه

Add to Wishlist

پازل جانمایی اشکال

پازل جانمایی اشکال هندسی shape sorter ساخت کشور آمریکا بوده که توسط شرکت نانوکالا در دسترس مردم ایران قرار گرفته. این محصول با اشکال گوناگون و جاگذاری آنها در حفره های همشکل و همچنین با داشتن رنگ های متنوع می تواند به مهارت یادگیری اشکال و رنگ ها در کودکان 1-3 سال شما کمک بسزایی کند و سطح هوش آنها را تا میزان قابل توجه ای بالا ببرد.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری اسب

پازل جایگذاری اسب که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری در جستجوی نمو

پازل جایگذاری در جستجوی نمو که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار حروف انگلیسی

پازل جایگذاری دکمه دار حروف انگلیسی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات اسم دار

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات اسم دار که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات اهلی

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات اهلی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات خندان

پازل جایگذاری دکمه دار حیوانات خندان که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار عروسکی

پازل جایگذاری دکمه دار عروسکی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار مزرعه

پازل جایگذاری دکمه دار مزرعه که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار مزرعه

پازل جایگذاری دکمه دار مزرعه که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار میوه ها

پازل جایگذاری دکمه دار میوه ها که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری دکمه دار وسایل اتاق کودک

پازل جایگذاری دکمه دار وسایل اتاق کودک که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که به وسیله داشتن دکمه روی شکل ها به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری فرشته ماهی

پازل جایگذاری فرشته ماهی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری قطار

پازل جایگذاری قطار که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هر شکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکنند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هر شکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری کشتی

پازل جایگذاری کشتی که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.

Add to Wishlist

پازل جایگذاری گاو و خروس

پازل جایگذاری گاو و خروس که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار شده، مجموعه ای از اشکال مختلف در طرح ها و ابعاد گوناگون است که دارای صفحه ی چوبی بوده و به راحتی می توان هرشکل را در جای مناسب و درست خود قرار داد. این پازل ها کمک زیادی به درک مفاهیم ریاضی ( ابعاد و هندسه) میکند و همچنین می توان هنگام بازی در کنار کودکان نشست و با تکرار اسم هرشکل به قدرت شنوایی و همچنین یادگیری درست کلمات کمک کرد. این پازل مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 9 ماه به بالا است.