نمایش 1–16 از 178 نتیجه

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی کازیه رومیزی مدل B

با پازل چوبی 3 بعدی کازیه رومیزی مدل B که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی کازیه رومیزی مدل A

با پازل چوبی 3 بعدی کازیه رومیزی مدل A که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جامدادی ماهیگیر

با پازل چوبی 3 بعدی جامدادی ماهیگیر که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با متصل کردن اشکال مختلف به یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی است که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جامدادی تیر اندازی

با پازل چوبی 3 بعدی جامدادی تیر اندازی که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با متصل کردن اشکال مختلف به یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی است که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جامدادی اسب سوار

با پازل چوبی 3 بعدی جامدادی اسب سوار که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جامدادی اسکی

با پازل چوبی 3 بعدی جامدادی اسکی که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جامدادی دوچرخه سوار

با پازل چوبی 3 بعدی جامدادی دوچرخه سوار که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی قلعه هیمجی

با پازل چوبی 3 بعدی قلعه هیمجی که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی کشتی دزدان دریایی

با پازل چوبی 3 بعدی کشتی دزدان دریایی که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی کشتی انگلیسی

با پازل چوبی 3 بعدی کشتی انگلیسی که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی تاج محل هندوستان

با پازل چوبی 3 بعدی تاج محل هندوستان که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی برج کج پیزا ایتالیا

با پازل چوبی 3 بعدی برج کج پیزا ایتالیا که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی جنگنده سوخو

با پازل چوبی 3 بعدی جنگنده سوخو که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی خانه بنفش

با پازل چوبی 3 بعدی خانه بنفش که توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با متصل کردن اشکال مختلف به یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی است که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی موتور سیکلت

با پازل چوبی 3 بعدی موتور سیکلت که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.

Add to Wishlist

پازل چوبی 3 بعدی ماشین جیپ

با پازل چوبی 3 بعدی ماشین جیپ که  توسط شرکت نانوکالا وارد بازار ایران شده، ذهن خود را به چالش بکشید. این پازل شامل صفحات چوبی است که قطعات مختلف شکل نهایی در کنار هم بریده شده اند که به راحتی جدا می شوند و با جاگذاری اشکال مختلف با یک دیگر، به طرز هیجان انگیزی و زیبایی شکل سه بعدی نهایی مطابق تصویر روی بسته بندی شکل میگیرد. این پازل ها مناسب ترین هدیه برای افرادی ست که می خواهند ذهن خلاقی داشته باشند و میزان سطح هوش خود را محک بزنند.